Werkwijze instrumenten WWW

Het WWW-model bestaat uit drie instrumenten: de Prescan, de Review, en de Meerwaardetoets. De Prescan is een checklist kijkend naar aanschaftraject, digitale voorzieningen (hardware/platform), en veiligheid van eHealth (privacy, juridische aspecten). De Review is een korte vragenlijst voor cliënten en zorgmedewerkers, om het eHealth product te beoordelen en toepasbaarheid van het product te meten. De Meerwaardetoets is een uitgebreidere vragenlijst, voor cliënten en zorgmedewerkers, en een rekenmodel om de toegevoegde waarde van het eHealth product te achterhalen.

Weten wat werkt methodiek

Prescan

Stap 1: Prescan

De Prescan is een checklist die is bedoeld om zorgvuldig af te wegen of de organisatie een nieuwe zorgtechnologie wil gaan testen. De Prescan wordt daarom voorafgaand aan een producttest of pilot gebruikt. Hierin staat objectieve productinformatie, maar ook aansluiting bij de doelen van de organisatie, eventuele risico’s, impact op andere afdelingen binnen de organisatie en benodigde competenties.

De Prescan bestaat in totaal uit zeven thema’s:

 • Aanleiding test
 • Productinformatie
 • Zorginhoudelijke risico-inventarisatie
 • Juridisch
 • Inkoop
 • Digitalisering & achrictectuur
 • Competenties & ondersteuning

De thema’s uit WWW

De thema’s uit WWW sluiten aan bij zowel het e-Health waardenmodel (Erasmus Universiteit, Vilans en Tranzo) als het Toetsingskader ‘Inzet e-health door zorgaanbieders’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)en zorgwetten  (WBGO, Wkkgz, Wzd, BIG, Wlz en WMO en relevante wet- en regelgeving zoals AVG, ISO, HKZ en CE).  Op basis van alle ingevulde (sub)onderdelen kan het afsluitende onderdeel, de conclusie, worden ingevuld. Hierbij wordt onderbouwd waarom het product wel of niet wordt getest. In je testplan kies je vervolgens of je bij de evaluatie gebruik maakt van de Review of Meerwaardetoets. Bij lage complexiteit en kosten ligt de Review voor de hand. Bij hoge complexiteit, veranderkundige impact en kosten kies je voor de Meerwaardetoets.

Review

Stap 2: Review

De Review is een recensie waarin zorgprofessionals en cliënten toepassingen beoordelen op doeltreffendheid en gebruiksgemak. De review gebruik je bij zorgtechnologie met:

 • Lage complexiteit, – kosten en – veranderkundige impact
 • Plug & Play producten

De Review geeft inzicht in:

 • Het gebruik van het eHealth product
 • De potentiele effectiviteit
 • Het gebruiksgemak

Van de review bestaat een cliënt- en een medewerkerversie. De vragenlijst voor de cliënten vult een cliënt in principe zelf in. Indien een cliënt dat niet zelf kan, kan de medewerker of een verwant het samen met de cliënt invullen.

Meerwaardetoets

Stap 3: Meerwaardetoets

Met de Meerwaardetoets haal je ervaringen op bij medewerkers en cliënten zodat de toegevoegde waarde van het product en de kosten en baten inzichtelijk worden. De Meerwaardetoets gebruik je bij zorgtechnologie met:

 • Midden of hoge complexiteit, – veranderkundige impact en – kosten

De Meerwaardetoets geeft, net zoals bij de Review, inzicht in

 • Het gebruik van het eHealth product
 • De potentiële effectiviteit (draagt het bij aan het gestelde doel)
 • Het gebruiksgemak
 • De intentie om het eHealth product te gebruiken

Binnen de Meerwaardetoets wordt echter uitgebreider gekeken naar deze onderwerpen. Daarnaast wordt er binnen de Meerwaardetoets ook gekeken naar:

 • Veranderingen in zorgproces
 • Gebruik van zorgvoorzieningen
 • Scholing bij gebruik van het product
 • Opbrengsten voor zorgprofessional en cliënt
 • Ervaren belemmeringen.

Factsheet

Doordat iedereen met dezelfde vragenlijst werkt, kunnen de gegevens van verschillende organisaties samengevoegd worden. Bij voldoende ingevulde Meerwaardetoetsen (min. 20 medewerkers en 10 cliënten) wordt er een Factsheet voor het product gemaakt waarin gebruiksgemak, voordelen, opbrengsten en kosten/baten van het product zichtbaar zijn. De uitkomsten van de Meerwaardetoetsen worden ingevuld in een rekenmodel. Het rekenmodel biedt de mogelijkheid om alle uitkomsten éénduidig te kunnen analyseren, maar ook om voor het eHealth product de terugverdientijd te bepalen. De uitkomsten uit deze drie onderdelen van de Meerwaardetoets worden gepresenteerd en samengevat in een factsheet. Deze factsheet geeft in één oogopslag overzichtelijke informatie over de meerwaarde van het eHealth product en maakt het makkelijker om een onderbouwd besluit te nemen over de opschaling van het product.

Online Tool | Weten Wat Werkt

Voor het afnemen van de Review en Meerwaardetoets, inclusief rekenmodel en factsheet, is een online omgeving beschikbaar voor leden van TZA en ’s Heeren Loo. In de online Weten Wat Werkt-tool kunnen medewerkers van betrokken organisaties zien welke instrumenten al zijn ingevuld voor de verschillende zorgtechnologieën. De online tool bestaat uit:

 1. Digitale Review en Meerwaardetoets voor de verschillende zorgtechnologieën
 2. Realtime dashboard
 3. Factsheet van de meerwaardetoets per product
 4. Rapportages op product en organisatieniveau.